Kitayama Rail Pages

Kagawa 香川Lines
Name Major stations Length (km) Comments
JR railway lines
JR
Seto-Ōhashi Virtual line
14.5
JR Shikoku
DosanTadotsu - Kotohira - [Tsukuda] 29.5
Honshi-Bisan[Kojima] - Utazu 14.5
KotokuTakamatsu - [Tokushima] 49.4
YosanTakamatsu - Sakaide - Utazu - Tadotsu - Kanonji - [Kawanoe] 68.3
Non JR railway lines
Kotoden
KotohiraTakamatsu-chikkō - Kawaramachi - Kotoden-Kotohira 32.9
NagaoTakamatsu-chikkō - Kawaramachi - Nagao 14.6
ShidoKawaramachi - Kotoden-Shido 12.5

This page is updated Nov 19, 2019