Kitayama Rail Pages

Shiga 滋賀Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Central
Tokaido Shinkansen[Gifu-Hashima] - Maibara - [Kyōto] 73.6
JR railway lines
JR Central
Tokaido hon (Atami - Maibara)[Sekigahara] - Maibara 16.9
JR West
Hokuriku honMaibara - Ōmi-Shiotsu - [Tsuruga] 37.3
Kosei[Yamashina] - Ōmi-Shiotsu 72.9
Kusatsu[Tsuge] - Kibukawa - Kusatsu 35.3
Tokaido hon (Maibara - Kobe)Maibara - Hikone - Kusatsu - Ishiyama - Zeze - Ōtsu - [Yamashina] 61.1
Non JR railway lines
Keihan
Ishiyama SakamotoIshiyamadera - Biwako-Hamaōtsu - Sakamoto-Hieizanguchi 14.1
Keishin[Keihan-Yamashina] - Hama-Ōtsu 5.1
Omi
HonMaibara - Hikone - Takamiya - Yōkaichi - Kibukawa 47.7
TagaTakamiya - Taga-taisha-mae 2.5
YokaichiYōkaichi - Ōmi-Hachiman 9.3
Shigaraki Kōgen
ShigarakiKibukawa - Shigaraki 14.7

This page is updated Nov 19, 2019